hlavní stránka

Řád ČSOB Inspirace

ČSOB Inspirace je jen pár kroků od stanice metra Můstek v Ehlenově domě. Přesně tam, kde ho potřebujete.

Popis a využití jednotlivých podlaží

Multifunkční prostor je rozdělen do 3 hlavních aktivit/segmentů, které jsou rozmístěny po objektu, volně se prolínají, popř. jsou souběžně na více místech dle aktuálního záměru.

1. NP Kavárna, bankovní prostor a recepce, videokonferenční místnost. Tento prostor je volně přístupný každému návštěvníkovi, s výjimkou dveřmi oddělených prostor zázemí recepce, zázemí bankovního pultu, prostoru za barem kavárny, zázemí kavárny a přilehlého skladu u výtahu.

2. NP Velký sál (hlavní nosný prvek projektu), multifunkční prostor pro konání akcí. Tento prostor je přístupný návštěvníkům konané akce. Návštěvníkům je zakázáno bez souhlasu pracovníka ČSOB Inspirace vstupovat do prostoru skladů materiálu v tomto patře.

3. PP Malý sál a výstavní prostor. Toto patro je přístupné veřejnosti. Zákaz vstupu platí pro prostor technického zázemí, zázemí kavárenského provozu a skladů úklidu.

Obecně závazná ustanovení a povinnosti uživatelů objektu

a) Návštěvníci/pořadatelé/organizátoři jsou povinni užívat prostory a zařízení budovy pouze k účelům, pro které jsou určeny a způsobem stanoveným správcem budovy.

b) Dále jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy a vnitřní předpisy ČSOB v oblasti bezpečnosti a požární ochrany, řád budovy Ehlenův dům a provozně bezpečnostní řád pobočky ČSOB Inspirace. Jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

c) Návštěvníci jsou povinni vždy respektovat a dodržovat pokyny zaměstnanců ČSOB Inspirace.

d) Ohlásit provozovateli/správci budovy všechny nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví osob.

e) Pořadatel/organizátor je povinen dohlédnout, aby návštěvníci neporušovali provozní řád a vnitřní bezpečnostní předpisy.

f) Řídit se bezpečnostními tabulkami umístěnými v budově.

V budově je zejména zakázáno

a) kouření ve všech prostorách budovy

b) fotografování interiérů budovy, pokud k tomu nebylo vydáno povolení,

c) provádět technické úpravy na budově/místnosti a jejím zařízení, umisťovat na stěny jakékoliv předměty bez předchozího souhlasu správce budovy,

d) lepit nebo jakýmkoli způsobem umisťovat plakáty, reklamní bannery, navigaci apod. na zděné a skleněné plochy a na sloupy v prostoru bez předchozího souhlasu pracovníka banky

e) používat spotřebiče, které nebyly schváleny k používání (přísný zákaz používání soukromých topných těles a zařízení včetně vařičů a varných konvic),

f) nepovolaným osobám opravovat nebo jinak zasahovat do elektrické instalace budovy, el. přívodů spotřebičů a vnitřní el. částí spotřebičů a el. zařízení,

g) přemisťovat/stěhovat inventář bez předchozího souhlasu správce budovy,

h) poškozovat nebo svévolně přemisťovat přenosné hasicí přístroje,

i) omezovat průchodnost únikových cest a přístupy k únikovým východům.

Ustanovení, pravidla a povinnosti pro návštěvníky,pořadatele/organizátora akcí

a) Ukončení akce musí proběhnout do 22:00hodin.

b) Zajistit, aby nebyly překračovány zákonné hygienické hlukové limity, je odpovědností pořadatele/organizátora.

c) Při veřejné prezentaci hudebního (popř. hlasového či vizuálního) obsahu je pořadatel/organizátor povinen dodržovat zákony, zejména zákon o autorských právech a zajistit si předem souhlas s veřejnou produkcí u organizací OSA a Instagram.

d) Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Každý návštěvník též odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní nebo smluvní povinnosti. Pro uplatňování škody se užijí zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, zejména zák.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

e) Pořadatel/organizátor přijímá odpovědnost v plné výši za škody způsobené během konání akce, zejména takové, které vznikly nedodržením ustanovení tohoto řádu, či ustanovením jmenovaných předpisů a pravidel v čl. 2 písm. b) tohoto dokumentu.

f) Maximální možná kapacita objektu je z bezpečnostních důvodů omezena na 150 osob. Pořadatel/organizátor je odpovědný za dodržení tohoto počtu na akci (v případě užití jen části objektu jej pracovník ČSOB Inspirace upozorní na maximální možný počet osob za danou část objektu). V případě, porušení tohoto ustanovení, bude akce ze strany pronajímatele (zástupcem ČSOB Inspirace) okamžitě ukončena a návštěvníci budou nuceni prostor opustit bez náhrady.

g) Pořadatel/organizátor musí zajistit, aby všichni jeho návštěvníci zacházeli se svěřeným spotřebním materiálem hospodárně.

h) Návštěvníkům je zakázáno zapůjčené knihy vynášet z prostor ČSOB Inspirace.

i) Vygenerované přístupové údaje k přístupu na internet budou všichni návštěvníci akce užívat běžným způsobem. Zejména nebudou tohoto připojení využívat nezákonným způsobem a zejména nebudou porušovat podmínky navštěvovaných serverů.

j) Je zakázáno před budovu ČSOB Inspirace umisťovat jakékoliv stojící objekty a vylepovat materiály zvenčí na sklo, pokud není organizátorem zajištěn zábor komunikace pro tyto účely.

Sankční ustanovení v případě porušení provozního řádu

a) Pokud dojte k porušení výše uvedených pravidel i po upozornění zaměstnanci ČSOB Inspirace, bude akce ukončena bez náhrad.

b) Při porušení výše uvedených pravidel je pořadatel/organizátor povinen uhradit všechny škody v plné výši, které v průběhu akce nastaly Československé obchodní bance, a.s. Výše škody bude uhrazena v plné výši a bude odpovídat cenám obvyklým.

Odpovědnou osobou za dodržování stanovených podmínek všemi účastníky akce je její pořadatel/organizátor.